Portal-Zone Gothic-Zone Gothic II-Zone Gothic 3-Zone Gothic 4-Zone Modifikationen-Zone Download-Zone Foren-Zone RPG-Zone Almanach-Zone Spirit of Gothic

 

Results 1 to 12 of 12
 1. View Forum Posts #1 Reply With Quote
  Drachentöter Blubbler's Avatar
  Join Date
  Dec 2004
  Posts
  4,518
   
  Blubbler is offline

  [RELEASE] Gothic Revised Edition

  Die "Revised Edition" bietet ein Rebalancing, ein verbessertes Diebstahlsystem und zahlreiche Bugfixes für Gothic 1. Es ging mir darum Sachen auszubessern, die mich selbst beim Spielen störten, und den Schwierigkeitsgrad anzuheben, da Gothic 1 für erfahrene Spieler schnell keine Herausforderung mehr liefert. (Ein "Einfach"-Modus ist aber auch vorhanden.)
  Das Spiel soll dabei nicht um neue Fanfiction-Inhalte aus meiner Feder erweitert werden. Bis auf ein paar Tagebucheinträge, einem Brief und reaktivierten Dialogen entsprechen die Texte des Spiels dem Original. Mit Änderungen an Items war ich auch sparsam: Manche Modelle und Texturen wurden durch andere, bereits vorhandene ausgewechselt und manche Items wie die Drachenwurzel geben nun einen permanenten Bonus. Außerdem wurden die gefixten Rüstungen von Bloodfly91 integriert und ein paar Spruchrollentexturen angepasst. Es herrscht aber volle Kompatibilität mit allen Grafikpatches.

  Features:
  - Zahlreiche Fehler in der künstlichen Intelligenz, der Objektplatzierung, der Dialoglogik und vielem mehr wurden ausgemerzt.
  - Verbessertes Diebstahlsystem: Taschendiebstahl funktioniert besser und lohnt sich jetzt, Menschen reagieren besser auf Diebstahl, Schlösser öffnen muss gelernt werden
  - Rebalancing: Schwierigkeitsgrad erhöht, Zweihänder sind von Anfang an nützlich
  - Händlerinventare sind jetzt ausgelagert.
  - Das Spiel merkt besser ob Quests gescheitert sind und führt sie entsprechend im Tagebuch. Wenn man die Aufnahmequests für alle drei Lager versaut hat, kann man gildenlos weitermachen.
  - Viele unlogische Storyblockaden wurden entfernt. Man kann nun unter Anderem jederzeit in den Schläfertempel. Dadurch lassen sich "Abkürzungen" in der Story nehmen, ohne dass es zu Fehlern kommen sollte. Es können jedoch trotzdem noch Probleme auftreten, wenn man verschlossene Gitter per Bugusing umgeht.
  - Viele weitere Kleinigkeiten

  Gameplay-Hinweise:
  - Permanente Boni können zu jeder Zeit genutzt werden.
  - Gildenlose und Schatten können bei Thorus die 1. Stufe des Zweihandkampfes lernen.
  - Die 2. Stufe des Einhandkampfes benötigt eine Lagermitgliedschaft.
  - Taschendiebstahl und Schlösser öffnen haben jeweils eine Stufe.
  - Wenn man beim Taschendiebstahl zum 1. Mal von einem NPC erwischt wird, fragt er was das Rumgeschleiche soll. Beim 2. Mal greift er an.

  Installation:
  (benötigt) - Gothic 1
  (benötigt) - Union Primary Universal
  Herunterladen und installieren.
  (benötigt) - Union 1.0m
  Herunterladen und installieren.
  (benötigt) - Revised Edition 0.9
  Herunterladen und in den Gothic-Ordner entpacken.
  (optional) - 720p Videos
  Herunterladen und alle ".bik"-Dateien nach "Gothic/_work/Data/video" verschieben.
  (optional) - DX11 Renderer
  Herunterladen und nach "Gothic/system" entpacken.
  (optional) - Texture Pack by Artemiano
  Herunterladen und nach "Gothic/Data" entpacken.


  [Bild: ZjB2d18tyYqeng.png] ENGLISH VERSION
  Spoiler:(zum lesen bitte Text markieren)

  Attention: This English translation of a German mod was made via Google translation and manual proofreading. It is likely that there remain mistranslated lines in the game.

  The "Revised Edition" offers rebalancing, an improved theft system and numerous bug fixes for Gothic 1. It's about improving things that bothered me when playing the game and increasing the level of difficulty, since Gothic 1 no longer delivers a challenge for experienced players. (An "Easy Mode" is also available.)
  The game is not expanded to include new fan fiction content. Except for a few diary entries, a letter and reactivated dialogues, the texts of the game correspond to the original. I was also reluctant to change items: some models and textures were replaced by other existing ones and some items like the dragonroot now give a permanent bonus. The fixed armors by Bloodfly91 were also integrated and a few spell scroll textures were adjusted. However, there is full compatibility with all graphics patches.

  Features:
  - Numerous bugs in artificial intelligence, object placement, the dialogue logic and much more were eradicated.
  - Improved theft system: pickpocketing works better and is now worth it, people react better to theft, lockpicking has to be learned
  - Rebalancing: difficulty increased, two-handers are now viable from the start
  - Traders cannot be robbed anymore.
  - The game better notices whether quests have failed and tracks them in the diary accordingly. If you have messed up the admission quests for all three camps, you can continue guildless.
  - Many illogical story blocks were removed. You can now go into the Sleeper's temple at any time. This means that "shortcuts" can be taken in the story without causing problems. However, problems can still arise if you bypass locked gates via bugusing.
  - Many other little things

  Gameplay notes:
  - Permanent bonuses can be used at any time.
  - Guildless players and Shadows can learn the 1st stage of two-handed combat from Thorus.
  - The 2nd stage of one-handed combat requires a camp membership.
  - Pickpocketing and lockpicking have one level each.
  - If you are caught by an NPC for the first time when pickpocketing, he asks why you are sneaking. He attacks the second time.

  Installation:
  (required) - Gothic 1
  (required) - Union Primary Universal
  Download and install.
  (required) - Union 1.0m
  Download and install.
  (required) - Revised Edition 0.9
  Download and unpack into the Gothic folder.
  (optional) - DX11 Renderer
  Download and unpack into "Gothic/system".
  (optional) - Texture Pack by Artemiano
  Download and unpack into "Gothic/Data".


  [Bild: srOJQpnw3eBi70dJpl.png] POLISH VERSION
  Spoiler:(zum lesen bitte Text markieren)

  Uwaga: to polskie tłumaczenie niemieckiego modu zostało wykonane za pośrednictwem tłumaczenia Google i bez korekty. Jest prawdopodobne, że w grze istnieją błędnie przetłumaczone linie.

  „Revised Edition” oferuje równowagę, ulepszony system kradzieży i liczne poprawki błędów dla Gothic 1. Chodziło o ulepszenie rzeczy, które niepokoiły mnie podczas gry i podnoszenia poziomu trudności, ponieważ Gothic 1 nie stanowi już wyzwania dla doświadczonych graczy. (Dostępny jest również tryb „prosty”.)
  Gry nie należy rozszerzyć o nową treść fanów. Z wyjątkiem kilku wpisów pamiętnika, litera i reaktywowanych dialogów, teksty gry odpowiadają oryginałowi. Byłem również ekonomiczny wśród zmian w elementach: niektóre modele i tekstury zostały zastąpione innymi istniejącymi, istniejącymi, a niektóre elementy, takie jak główny root dają teraz stały bonus. Ponadto zintegrowano stałą zbroję BloodFly91, a kilka twierdzących, że tekstury rolkowe zostały dostosowane. Istnieje jednak pełna kompatybilność ze wszystkimi łatami graficznymi.

  Cechy:
  - Liczne błędy w sztucznej inteligencji, umieszczaniu obiektów, dialoglogii i wielu innych zostały wyeliminowane.
  - Ulepszony system kradzieży: kieszonkowanie działa lepiej i jest teraz wartościowe, ludzie lepiej reagują na kradzież, zamyki trzeba się nauczyć
  - Ponowne równoważenie: poziom trudności wzrósł, od samego początku dwa standary są przydatne
  - Zapasy dealerów są teraz zlecane na zewnątrz.
  - Gra lepiej zauważa, czy zadania się nie powiodły i odpowiednio prowadzą w dzienniku. Jeśli pomieszałeś zadania nagrywania wszystkich trzech obozów, możesz kontynuować Guildless.
  - Wiele nielogicznych bloków historii zostało usuniętych. W dowolnym momencie możesz teraz wejść do śpiącej świątyni. Oznacza to, że „skróty” można wziąć w historii bez błędów. Jednak problemy mogą jednak pojawić się, jeśli poradzisz sobie z zablokowanymi siatkami przez buforowanie.
  - wiele innych małych rzeczy

  Uwagi do rozgrywki:
  - W dowolnym momencie można stosować stałe bonusy.
  - Beznamiczny i Shadow mogą nauczyć się pierwszego etapu dwumiejscowej walki w Thorus.
  - Drugi etap jednej walki wymaga członkostwa w magazynie.
  - Pockets i zamki mają jeden poziom każdy.
  - Jeśli zostajesz złapany przez NPC po raz pierwszy, kiedy kieszonkowy, pyta, jakie rumy powinny się poruszać. Atakuje po raz drugi.

  Instalacja:
  (wymagany) - Gothic 1
  (wymagany) - Union Primary Universal
  Ściągnij i zainstaluj.
  (wymagany) - Union 1.0m
  Ściągnij i zainstaluj.
  wymagany) - Revised Edition 0.9
  Pobierz i rozpakuj do "Gothic".
  (opcjonalny) - DX11 Renderer
  Pobierz i rozpakuj do "Gothic/system".
  (opcjonalny) - Texture Pack by Artemiano
  Pobierz i rozpakuj do "Gothic/Data".


  [Bild: Gd0yhyJijgz1.jpg]
  [Bild: NeSRWe1BJ4PR0v82.jpg]
  [Bild: oo93.jpg]
  [Bild: 5Z8Ikgm24.jpg]


  Known (yet?) unfixed issues from the original game:
  Spoiler:(zum lesen bitte Text markieren)

  - Drawing a weapon with more than 0% talent skill instantly kills every burning enemy
  - A single iceblock scroll cannot freeze an enemy
  - Sleep scroll can be used without being consumed by strafing at the right time of the animation
  - A consumable item is not consumed but still gives the effect if hit while using it
  - item duplication when using a vob that requires that item and interrupting the action
  - Pickpocketing doesn't work in many states in which it should (sitting, cooking, etc.)

  If you find ANYTHING else you find strange or wrong, PLEASE report it!

  Changelog:
  Spoiler:(zum lesen bitte Text markieren)

  Gameplay
  - hostile attitude persists after save&load
  - HP and LP gained while leveling up as a monster get applied after transforming back
  - trader inventories are seperated, they cannot be robbed off their goods anymore (except for mission items)
  - orcs no longer kill each other
  - Ulu-Mulu does nothing in the Sleeper's temple
  - guards no longer turn towards sneaking players
  - passage guards ignore drawn weapons
  - fixed NPCs taking ore
  - windfist gives XP when enemies fall to death due to it
  - orc city teleport scroll changed to a rune that works both ways at the gate
  - added a few more meatbugs
  - old camp npcs get moved around and lose invincibility at chapter 4 instead of when Xardas gives you his key
  - quests gets canceled automatically in the log if relevant NPCs die
  - can fry all meats at once, also can do each step in the smithing process for all items at once
  - can trade with the Ricelord
  - there are two guards in the throneroom
  - Aidan won't let you open his chest
  - the guards, judge & mage can be seen at the cliff at the start
  - many NPCs have immortality removed
  - weapons stack in the inventory
  - messages in the middle of the screen don't overlap anymore
  - item transfer messages list the items
  - free aim with drifting crosshair instead of scattering
  - new log entry messages show the name of the topic
  - Gorn is a little less useless in the Free Mine


  Balancing
  - can pickpocket almost all NPCs
  - put some valuable items into inventories for pickpocketing
  - NPCs ask why you are sneaking around the first time they catch you pickpocketing
  - minimum damage to the player raised to 5
  - NPCs react to the player using chests
  - rebalanced monster strengths
  - critical hit chance starts at 10% and raises by 10% with each level learned
  - hostile NPCs die immediately when knocked down
  - Nyras, Grim and Herek no longer flee from the player, if he has a high level
  - monsters retain aggro after saving and loading
  - orc shamans can't die to fall damage
  - amulets and rings rebalanced
  - Stone's other rewards (besides improving the ore armor) are unique and worth it (for example life ring +20 HP -> +200 HP)
  - NPCs have way fewer unique weapons (I found it silly that you obtain the best weapons by beating up NPCs for no good reason and them trying to regain their weapon from the player was pointless as they were already defeated and now without a weapon)
  - books give XP or bonuses, bookstands also have texts (recycled from the existing books)
  - several spell casting times and costs reduced
  - can no longer cast spells with 0 mana
  - added a demon to the army of darkness
  - attribute LP cost increases every time
  - changed trader inventories
  - gave Mordrag some loot in his trading inventory
  - Fortuno has some herbs in his trading inventory
  - some plants and strong beer give bonuses
  - lockpicking has to be learned, fail chance is 100 - dexterity
  - innocent npcs give no xp for fighting them
  - start with 1 hp since you got knocked down by Bullit
  - start with more max hp, get less per level up
  - rebalanced weapons, there are more low level two-handers
  - Thorus teaches two-handed combat level 1 to guildless and shadow
  - Guildless can't learn one-handed combat level 2
  - NPCs don't almost all have longbows anymore, they have a wide variety of bows now


  Story
  - if all 3 camp admission quests fail, you can continue guildless
  - The Free Mine is considered freed once all guards are killed (on screen message tells you how many are left)
  - the minecrawler queen needs to be killed (but she's weaker)
  - Jesse's quest is fixed and gives XP
  - Xardas' demon is there from the start, but Xardas won't have much to say unless you get sent to him or have Uriziel
  - chapter 5 restrictions in the orc city removed
  - loading Uriziel before chapter 4 enters a special "shortcut" path in the story
  - some Swamp Camp NPCs move to the Sleeper's temple together with Kalom
  - Gor Na Ran's illogical chapter 6 dialogue now happens in the Sleeper's temple
  - some more quests get logged in the diary (beating up Bullit, the two letters for the fire mages)


  There are countless (the list of modified files is over 600) other small changes that are not worth listing individually.

  Credits:
  Spoiler:(zum lesen bitte Text markieren)

  ideas, fixed bbq scavenger animations and a few script lines from "Gothic Community Patch" github repro by AmProsius, szapp, catalinstoian, OrcPriestPsychologist, N1kX94, Quintus24 and more
  ideas from "Gothic Mod Fix" mod by ElderGamer, Kvincius
  ideas from "Gothic Unofficial Patch" mod by catalinux
  ideas from "Balancing Mod" mod by Tricky
  "AF Script Packet" by Auronen, Fawkes
  "Sicherheitsabfrage" by davied
  "Gefixte Gothic 1 Rüstungen" by Bloodfly91
  "AI_StartState Dialogue Interrupt Fix" by Auronen, Fawkes, Vaana
  "FixFightMode" by Fawkes
  "Ikarus" by Sektenspinner
  "LeGo" by Lehona, Gottfried
  "Freies Zielen" by szapp
  "Union" by Gratt, killer-m
  "zBugFixes" by TopLayer
  Last edited by Blubbler; 26.04.2023 at 05:14.

 2. View Forum Posts #2 Reply With Quote
  Ehrengarde Roland54's Avatar
  Join Date
  Aug 2018
  Location
  In Sachsen- Anhalt
  Posts
  2,722
   
  Roland54 is offline
  Glückwunsch zum Release!

  Eine Frage am Rande: Was ist Union Primary Universal?
  Meine Übersetzungen:
  Die Destiny- Saga (1 bis 5): Gothic 2: Destiny 1 bis 5 Deutsche Version
  Klasztor - Das Kloster:
  Klasztor - Das Kloster
  G1 Erweiterte Edition Plus (Quentins Bande): G1 Erweiterte Edition (Quentins Bande)
  Und viele andere.

 3. Visit Homepage View Forum Posts #3 Reply With Quote
  Ehrengarde Plasquar's Avatar
  Join Date
  Nov 2007
  Location
  München
  Posts
  2,621
   
  Plasquar is offline
  Coolio, da guck ich bald mal rein.
  Vor allem das mit dem Taschendiebstahl klingt ganz cool, im normalen G1 hat sich das wirklich nie gelohnt.
  Dabei war das Talent im 2er richtig toll.
  Videos:
  Installation von Gothic 1 in 2022: Hier.
  Installation von Gothic 2 in 2022: Hier.
  Installation von Gothic 3 in 2022: Hier.

 4. View Forum Posts #4 Reply With Quote
  Deus Gothaholic's Avatar
  Join Date
  May 2007
  Posts
  17,365
   
  Gothaholic is offline
  Quote Originally Posted by Roland54 View Post
  Eine Frage am Rande: Was ist Union Primary Universal?
  das ist dieses Paket das verschiedene Dinge enthält (4GB-Patch, PlayerKit, gefixte exe-Dateien für G1/2) und das vor dem eigentlichen Union-Paket installiert wird. früher hieß das nur Union Primary (ohne Universal).

 5. View Forum Posts #5 Reply With Quote
  Drachentöter Blubbler's Avatar
  Join Date
  Dec 2004
  Posts
  4,518
   
  Blubbler is offline
  Update auf 0.8.1. Die Links im Startpost wurden ersetzt.
  Beim Versuch Bugs zu beseitigen, erschafft man manchmal neue Bugs...
  - Manche Aufnahmequests wurden nicht im Tagebuch angezeigt.
  - Die Meldung, wenn man ein Item mit nicht ausreichendem Attribut anlegen will, war manchmal falsch.
  - Mordrags Tod wurde nicht richtig registriert.  Quote Originally Posted by Plasquar View Post
  Coolio, da guck ich bald mal rein.
  Vor allem das mit dem Taschendiebstahl klingt ganz cool, im normalen G1 hat sich das wirklich nie gelohnt.
  Dabei war das Talent im 2er richtig toll.
  Ich fand's eigentlich im 2. Teil recht langweilig, weil es nur eine Dialogoption war. Da fand ich das Anschleichen besser.

 6. Visit Homepage View Forum Posts #6 Reply With Quote
  Drachentöter Elderus's Avatar
  Join Date
  Jan 2009
  Location
  Turm von Tel Fyr
  Posts
  4,195
   
  Elderus is offline
  Hey Blubbler, herzlichen Glückwunsch zum Release!

  Gothic 1 Content ist immer super! Kannst du vielleicht etwas detailierter erzählen, was am Schwierigkeitsgrad geändert wurde?
  Bei manchen Mods bedeutet das ja schon, dass "nur" die LP halbiert wurden.

  Da Issues ja noch auf sich warten lässt, wäre deine Mod genau das richtige für den diesjährigen Durchlauf.

 7. View Forum Posts #7 Reply With Quote
  Drachentöter Blubbler's Avatar
  Join Date
  Dec 2004
  Posts
  4,518
   
  Blubbler is offline
  Quote Originally Posted by Elderus View Post
  Hey Blubbler, herzlichen Glückwunsch zum Release!

  Gothic 1 Content ist immer super! Kannst du vielleicht etwas detailierter erzählen, was am Schwierigkeitsgrad geändert wurde?
  Bei manchen Mods bedeutet das ja schon, dass "nur" die LP halbiert wurden.

  Da Issues ja noch auf sich warten lässt, wäre deine Mod genau das richtige für den diesjährigen Durchlauf.
  Spoiler:(zum lesen bitte Text markieren)
  - Die Kosten für Stärke, Geschick und Mana erhöhen sich mit jedem gelernten Punkt. Das heißt die ersten 5 Stärkepunkte kosten 1+2+3+4+5=15 Lernpunkte.
  - Dafür kriegt man 30 LP pro Levelaufstieg.
  - Nahkampftalente kosten 30/60 für die 1./2. Stufe. Bei Fernkampftalenten ist es 20/40. Diebestalente und Akrobatik kosten 15 oder 30 LP. Außerdem kosten Diebestalente jetzt etwas.
  - Man startet mit mehr Leben, kriegt aber weniger pro Level.
  - Der Verkaufswert beträgt 15% statt 50%.
  (Im "Einfach"-Modus sind es immer noch 50% und die Kosten für Attribute bleiben stets 3 pro Punkt.)
  - Amulette und Ringe sind nicht mehr so mächtig und ein Ring, der mehrere Werte steigert, bringt weniger als einer, der nur eines steigert.
  - Händlerware und Gegnerwerte wurden angepasst.
  - Man findet keine übermächtigen Waffen bei NPCs, die man grundlos verprügelt.
  - Unschuldige NPCs umzuhauen bringt keine XP.
  Es soll keine Hardcore-Mod sein, aber es sollte wesentlich länger dauern übermächtig zu werden.

 8. View Forum Posts #8 Reply With Quote
  Ritter Buddygoth's Avatar
  Join Date
  Aug 2017
  Location
  Gothicwaldhütte mit Schattenläufer
  Posts
  1,179
   
  Buddygoth is offline
  Glückwunsch, werde ich auch spielen
  Gothic 1 BuddygothsOthello https://forum.worldofplayers.de/foru...llo?p=26871091
  Gothic 2 die Nacht des Raben Buddygoths-Lhiver deutsche Version https://forum.worldofplayers.de/foru...utsche-Version
  Gothic 2 die Nacht des Raben Lhiver-Returning 1 hardcore deutsche Version https://forum.worldofplayers.de/foru...2b743162f2993c

  Gothic 1 die Welt der Verurteilten-hardcore deutsche Version https://forum.worldofplayers.de/foru...utsche-Version
  Gothic 2 die Nacht des Raben Lhiver-Uriziel deutsche Version https://forum.worldofplayers.de/forum/threads/1567680-RELEASE-Gothic-2-die-Nacht-des-Raben-Lhiver-Uriziel-deutsche-Version
  Gothic 2 die Nacht des Raben Lhiver-hardcore deutsche Version
  https://forum.worldofplayers.de/forum/threads/1566849-RELEASE-Gothic-2-die-nacht-des-Raben-Lhiver-hardcore-Deutsche-Version
  Returning v2.0 - Buddygoth und Tentarr´s Version https://forum.worldofplayers.de/foru...C2%B4s-Version
  Die raue Welt von Gothic, laß dich reinziehen!


 9. Visit Homepage View Forum Posts #9 Reply With Quote
  Ehrengarde Plasquar's Avatar
  Join Date
  Nov 2007
  Location
  München
  Posts
  2,621
   
  Plasquar is offline
  Quote Originally Posted by Blubbler View Post
  Ich fand's eigentlich im 2. Teil recht langweilig, weil es nur eine Dialogoption war. Da fand ich das Anschleichen besser.
  Findest du?
  Im 1er hatte ich halt immer das Problem, dass es sich nicht wirklich gelohnt hat und auch keine Erfahrung gab.
  Im 2er gabs Gold und steigende Erfahrung, desto mehr Taschendiebstähle man geschafft hat.
  Definitiv besser als im 1er (und vom 3er wollen wir mal gar nicht reden ).
  Videos:
  Installation von Gothic 1 in 2022: Hier.
  Installation von Gothic 2 in 2022: Hier.
  Installation von Gothic 3 in 2022: Hier.

 10. View Forum Posts #10 Reply With Quote
  Drachentöter Blubbler's Avatar
  Join Date
  Dec 2004
  Posts
  4,518
   
  Blubbler is offline
  Update auf 0.8.2: Es gab einen schwerwiegenden Bug mit Chromanin. Wenn man bereits ein Chromanin-Buch gelesen hat und kein Tipp im Tagebuch steht, muss man sich das nächste Buch mit "insert theriddle2" einfügen. Ansonsten die neue Version runterladen und damit weiterspielen.
  Sonst wurden Kleinigkeiten gefixt:
  Präparierter Traumruf hatte keinen Namen bei der Übergabe
  Eine AmbientInfo von Novizen wurde vom Helden gesprochen
  Unlogischen Kommentar von Balor entfernt.
  Dexters Kartenkommentar war weg.
  Jesses letzten Dialog angepasst
  Leerzeichen am Ende von Tranknamen entfernt
  Anzeige beim Kauf der Hohen Feuerrobe korrigiert
  Zwei Dialogbedingungen im Orkfriedhof geändert
  Torrez kriegt seine Kapitel-2-Items nur einmal
  Anzeige beim Start der Fokussuche korrigiert
  Der junge Troll hat nicht mehr mehr Feuerresistenz als ein ausgewachsener

 11. View Forum Posts #11 Reply With Quote
  Drachentöter Blubbler's Avatar
  Join Date
  Dec 2004
  Posts
  4,518
   
  Blubbler is offline
  Update auf 0.9:
  Es scheint Probleme zu geben mit Dialogen, die in einem Angriff enden, wenn man einen existierenden Spielstand mit diesem Update weiterspielt. Also besser nicht updaten, wenn man bereits ein Spiel gestartet hat.
  Das ist erstmal das letzte Update, wenn keine Bugs gemeldet werden.
  - Leichte Änderungen am Händlerinventar von Xardas und Cronos
  - Man kann nun auch als verbannter Schatten dem Neuen Lager beitreten
  - Orkhunde haben nun Fleisch
  - Abgeschnittene Dialogzeile bei Ur-Shak entfernt
  - Tagebucheintrag, wenn man Lee über die Befreiung der Mine berichtet, ist nun in der Ulu-Mulu-Quest statt in der Quest über die Verbannung aus dem Alten Lager (die evtl. gar nicht stattgefunden hat)
  - Mordrag widerstandsfähiger gemacht
  - Bug im Freien Zielen gefixt
  - Man wird nicht mehr angegriffen, wenn man Bullits Tür öffnet
  - Einige fliegende Items korrigiert und ein paar wenige Items an leere Orte getan
  - Mehrere Fixes in der Monster-KI
  - Hebel in der Orkstadt gefixt

 12. View Forum Posts #12 Reply With Quote
  Rookie Gothicpro's Avatar
  Join Date
  May 2023
  Posts
  3
   
  Gothicpro is offline
  Die Beste Gothic Erweiterungsmod, die ich je gespielt habe. Es macht einfach viel Spass und es ist mehr herausfordernd. Erz bekommst du nicht mehr hinterher geschmissen. Attribute lassen sich nur noch langsam steigern. Selbst Woelfe oder Blutfliegen machen spaeter noch ordentlich Schaden (Ich habe zur Zeit die einfache Soeldner Ruestung mit Schutz vor Waffen ringen an und die hauen rein). Sinnvolle Ergaenzungen zum Spiel: Starkbier gibt nun +1 zu allen Attributen, welches mir sehr gut gefaellt und man kann auch 2 Starkbier bei Silas kaufen. Ich wuerde die Kosten vom Starkbier bei Silas von 300 Erz auf 600 Erz erhoehen, weil das ziemlich gut ist. Auch kann man bei Mordrag einen Staerke Trank kaufen und bei Rhiordian ein paar permanente Traenke kaufen. Dadurch hat man mehr nutzen von seinen Erz und bietet auch einen gewissen reiz auf diebestalente zu skillen oder tiere haeuten. Das Spielen mit dem Bogen fuehlt sich auch sehr gut an. Das manuelle zielen find ich sehr gut und hatte bis jetzt auch keine Probleme damit. Der Bogen ist zuemlich stark vom Schaden her und das besonders im early game. Geschicklichkeit traegt nicht zum Schaden des Bogens bei.
  Ich kann nur jeden Empfehlen Gothic mit der Revised Edition zu spielen.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
Impressum | Link Us | intern
World of Gothic © by World of Gothic Team
Gothic, Gothic 2 & Gothic 3 are © by Piranha Bytes & Egmont Interactive & JoWooD Productions AG, all rights reserved worldwide